Gençlik Çalışması ve Politikalarımız Etrafında Komünist Bilinci Geliştirelim

23 Mar 2022
Gençlik Çalışması Ve Politikalarımız Etrafında Komünist Bilinci Geliştirelim

Gençliğin devrimcileşme sürecine baktığımızda yükselen bir sınıf hareketi ve bundan doğrudan etkilenen bir politik atmosfer görürüz. Buna karşı aynı dönemlerde egemenler dozunu arttırdıkları bir yozlaştırma saldırısı içine girerler. Bu saldırıların odağında ise özellikle gençliği toplumsal mücadeleden çekmek için bilinç bulanıklığı yaratacak adımlar atılır. Devrim ve devrimcilik gibi olguların yanlış kavrayışlarla kirletildiğini görürüz. Bu yanlış kavrayışlara karşı kendimizi ve halk gençliğini devrimcileştirme adımlarımız için devrim yolunun baş aktörü olan rehberimiz Marksizm-Leninizm-Maoizm biliminin önemini bilmeli; bu olguyu kavrayarak uygulamalıyız. Bu yazımızda halk gençliğinin devrimcileşme sürecine, saflarımızda yer almasına ve bizim ona önderlik etme misyonumuza değineceğiz.

MLM’Yİ ÖĞRENELİM, ÖĞRETELİM, İLERLEYELİM

Gençlik, bilgiye en hızlı ulaşan ve doğru bilgiyi bulmadaki yeteneği ile harekete geçmeye en açık kesimdir. Harekete geçmedeki hızı onun genç olmasıyla ilgilidir. Bu hareket zaman zaman bilinçsiz ve örgütsüzdür, yani kendiliğindendir. Bizimse buradaki sorumluluğumuz kendiliğindenliği sistematik bir harekete ve örgütlülüğe dönüştürmektir. Örgütlenme faaliyetlerimizde gençliğin dinamik olduğunu unutmamak gerekmektedir. Halk gençliğinin sistemin aldatıcı görünümlerine karşı korunaksız olduğu, bu anlamda deneyimsiz olduğu ve dolayısıyla etkilenmelere açık olduğu bir gerçektir. Sistem, proleter kültürle işlenmemiş bireylere, gençlik oluşumlarına bulduğu her boşlukta kendi ideolojisini sızdırmaktadır. Bundan dolayı gençlik faaliyeti sürekliliğinin zorunluluğu bakımından diri bir faaliyettir. Kesintiler onun devrimci tutarlılık oluşturmasına zarar verir.

Halk gençliğinin sorunlarına yönelmeye başladığımızdan beri faaliyetimiz kesintiye uğramaksızın devam etmiştir. Kimi dönem dağınık, güçsüz olsa da gençlik faaliyetimize damgasını vuran örgütlü ve disiplinli bir şekilde olmasıdır. Bunun en büyük nedeni, komünist ustaların da belirttiği gibi gençliğin devrimci eğitimle yetiştirilmesinin devrimin geleceği için bir zorunluluk olmasıdır. Devrimci bir gençlik anlayışı yaratmak ise bunun ilk koşuludur.

Devrimci gençlik anlayışını nasıl geliştireceğiz? Bunun için ihtiyacımız olan nedir? Yanıtlamadan önce Lenin’in şu sözlerine dikkat çekelim: “Proleter kültür gökten zembille inmeyecektir.” (Gençlik Üzerine – Lenin, Stalin) Biz de ekleyelim, proleter kültürün geliştiricileri de gökten zembille inmemektedir! Halk gençliği içindeki önderlik misyonumuz da bununla bağlantılıdır. Genç kadro ve militanlarımız, bu kültürün taşıyıcı ve geliştirici özneleridir. Kendimizi ve KP’yi komünist bilinçle geliştirmek ve sınıf savaşımı içinde gençlik faaliyetinde yetkinleştirmek gerekmektedir. Ancak komünist bilinçle yetkinleşmiş bir KP önderliğinde proleter kültür genç kuşaklara aktarılabilecektir.

KP’nin halk gençliğine dair belirlediği politika ve yönelimler ise proleter kültürün genç kitlelere ulaşmasında kilit rol oynamaktadır. Politikalarımızı en verimli şekilde hayata geçirmek ise örgütlülüğümüzün yetenekleriyle ilgilidir ve yetenek geliştirilebilirdir; sorun hangi yeteneklere gereksinim duyacağımızın bilinmesi ya da fark edilmesidir.

Halk gençliğinin katmanları arasında sınıfsal farklar vardır. Bu sınıfsal farklar da onlara yönelirken özel politikalar geliştirmenin nedenidir. Genel olarak kabul edilecektir ki öğrenci gençlik ile işçi gençliğe aynı araç ve yöntemlerle ulaşmak doğru bir örgütlenme tarzı olmayacaktır. Öğrenci gençlikte yemekhane ücreti, eğitim sistemi vb.leri esas gündemler olabilirken işçi gençlikte esnek ve güvencesiz çalışma, düşük ücret vb. sorunlar karşımıza çıkmaktadır. Temas ettiğimiz her gencin sınıf kökeni onun çelişkisini bulmamızı sağlayacaktır.

MLM’ye ihtiyaç duyduğumuz an da burasıdır. Çelişkiyi derinlemesine incelemek, çözümlemek ve buna uygun konumlanmak örgütlenme tarzımızı geliştirecektir. Gençlik faaliyeti içindeki kendi çelişkimizi de MLM’yi kullanarak kavrayabiliriz. Bize ait olan çelişkiyi gençlik kitleleri içinde aramak, sorunu kendi dışımızda tartışmak olacaktır. “Halk gençliğine doğru yöntemlerle ulaşıyor muyuz?”, “Halk gençliğinin sorunlarına karşılık olabilir miyiz?”, “Halk gençliğini sınıf savaşımına nasıl kanalize edebiliriz?” sorularını sormalı, cevaplamak için çalışmalıyız. Cevap aramak ve incelemek, nesnel süreci kavramak üzere çalışmaktır.

‘HEM ARACI HEM YEDEĞİ’ (Lenin)

Komünistlerin çalışmalarında gençlik her zaman önemli bir alandır; zira komünistler için bu alan ihmal edilemezdir. Bu bir gençlik birliği oluşmamışken de böyledir oluşunca da böyledir. Komünist partinin geleceği temsil özelliği onun gençlerle yürümeye, var olmaya yatkın özelliğidir. Rusya’da gençlikle komünist partisinin ilişkisi hakkındaki tartışmalardan birine Lenin yoldaşın yanıtı dikkat çekicidir: Rusya Komünist Gençlik Birliği’nin parti yedeği mi yoksa partinin gençlik kitlelerine ulaşmadaki aracı mı olduğu soruları “çelişkiye” dönüştüğünde Lenin gençlik birliğinde oluşan kafa karışıklığına dair şu açıklamayı yapmıştır: “Birlik nedir? Bir yedek mi yoksa bir araç mı? O hem biri hem ötekidir.” (Gençlik Üzerine- Lenin, Stalin)

Birlik bir yedektir çünkü komünist partisi gibi bir örgütlenme modeline sahiptir. Aşağıdan yukarı, yukarıdan aşağı tüm organlarıyla bir komünist partisi gibi kendini örgütler ve ideolojik olarak komünist partisine bağlıdır. Birlik bir araçtır çünkü komünist partisinin halk gençliğine dair geliştirdiği politikaları en geniş gençlik kitlesine ulaştırır ve genç yığınları komünist partisinin devrim perspektifiyle sınıf savaşımına hazırlar.

“Fırtınalar İçinde Bıçak Sırtında” kitabının 2. cildinde Mehmet Demirdağ’dan bahsedilirken “Aklında hep ‘devrim yapabilecek bir parti hangi seviyede olmalı ve bu seviyeye nasıl ulaşılır?’ sorularına cevap arama vardı.” denilmektedir. Mehmet Demirdağ o dönem henüz gençlik önderiydi. Enerjisini, aklını kolektifin geliştirilmesine yönlendirirken darbe dönemi oluşan dedikodulara aman vermeksizin ilerledi, ilerletti ve komünist bilinci geliştirmek için gençlik başta olmak üzere tüm kolektifi seferber etmeye çalıştı. Genç bir komünist, içerde oluşan ve oluşabilecek parti karşıtı tüm faaliyetleri engellemeye dair gerçekleri bilince çıkarmayı görev edindi. Birliğimiz içinde proleter kültürle yetişmiş her kadromuz KP’nin ihtiyaçlarına ve yönelimlerine uygun şekillenmeye çalışmış, her dönem çarpıtmalara karşı gerçekleri savunmuş ve anlatmıştır.

Mehmet Demirdağ ve birliğimizin nice kadrosu ve militanı birer komünist olarak yetişti. Sisteme ait bir okuldaki gibi ezberci, kalıpçı, burjuva kültür ile değil; KP’nin okulunda proleter kültürle yetiştiler ve kendilerinden sonraki kadroları yetiştirdiler. Nasıl ki birlik KP’nin öznesiyse; halk gençliği de sınıf savaşımının öznesidir ve her adımımız KP’yle beraber onun devrimciliğini-komünistliğini, etki alanını geliştirmeye yönelik olmalıdır. Halk gençliğini devrimimiz saflarında örgütlemek; sınıf savaşımında komünist olanın, komünist olmayana karşı kazanacağı zaferi sağlamlaştıracaktır.

Komünist gençliğin yönelimi örgütü devrime hazırlama, örgütü devrim perspektifinde inşa etme ve halk gençliğinin en geniş kesimlerini kucaklayacak bir yapıya dönüştürme temelindedir. Halk gençliğinin önünde doğru bir kurmaylık gerçekleştirmek, doğru hedeflere yönelip bedel ödemeli ve ödetmeli, halk gençliğinin devrimci mücadelesine yeni mücadele mevzileri hazırlamalıyız. Devrimci gençliği yaratmak için sahip olduğumuz araçları MLM biliminin ışığında geliştirmek, onu geliştirmeye dair kafa yorma sorumluluğu yalnızca genç olanların omuzlarında değil her kadro ve militanımızın omuzlarındadır.

benzer haberler